Vårt ISO-arbete! 

 Därför är vi ISO certifierade enligt 14001?

 • effektivare användning av material, energi och avfallshantering
  - ger lägre kostnader·

 • personalen blir delaktig i miljöarbetet
  - ger kunskap och motivation

 • uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav

 • systematik och dokumentation
  - ger ordning och reda

 • förtroende mot kunder
  -en miljöcertifiering mot ISO 14001 inger förtroende och skapar bättre intern ordning

Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär också att vårt företag tar ansvar för miljön

-gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra vårt företag och vårt ledningssystem.

Därför är vi ISO-certifierade enligt 9001! 

 • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer

 • Vår ledning arbetar systematiskt med utveckling och förbättring

 • Förebyggande initiativ istället för korrigerande åtgärder

 • Personalen blir delaktig i kvalitetsarbetet

 • Behovet av 2:a partsrevisioner-"kundaudits "minskar

 • Vårt företag uppfyller det ofta förekommande kundkravet på certifikat

 • Vi kan stolt stå bakom vår produkt och att vi har ett välfungerande system. 

© 2019 Arosbärgarna